0
سبد خرید من

سس سبز

کد محصول : 89

موجودی : (100)

ویژگی های کالا

  • وزن : یبلث
  • کالری : ثقلث
  • ابعاد : ثقل
  • قیمت با تخفیف : 80افغانی
  • قیمت قبلی :100افغانی

توضیحات محصول

یسیبرسیربسیر سیرسیبرذسیبذیبذیسرشمنیدرزتکخسشیتبرخهسیتبرشی سؤ"زسشیرنسیمترحسیتهرحکشسیبرزشثی سنیرحخستیخحهرادشسیندرمنشسیرمنشیئرسشیر سشی ر سیر سینرسخشتیرحخهشتثبرهخحتشسیهحخرتشینسمردتکسیشرتسیرسیر یرتسیحهرتسحیهترحسیهرتحشتزشح حشصسحشیبز حشخبز شسبز شبز تش سب زتش سب تشس بز شستبحشتسبزحشتسیبزحشتسز

کالاهای مشابه این

سس سبز

80 100 افغانی