blog

اقتصاد افغانستان و زنان

زنان در کشاکش مبارزه برای زندگی و قضاوت های نابجا

وطندار برای توانمندسازی زنان

فروشنده گی به عنوان یک شغل مردانه که در افغانستان قبول شده است اما به ندرت پیدا می شود  که زنان با داشتن مشکلات و چالش های زیاد در جامعه، فروشنده گی کنند. هر فردی نیاز  دارد که مواد مورد ضرورت خود را خریداری کند، همچنان زنان مواد مصرفی زیادی نیاز دارند که باید خودشان خریداری کنند، برای زنان اگر فروشنده هم از جنس خودشان(زن) باشد می توانند با خیال راحت خریداری مورد نظر شان را انجام بدهند اما همواره میبینیم که کالاها، خوراکه ها، پوشاکه و انواع اجناس مصرفی مورد ضرورت، توسط مردان در همه  فروشگاه ها، روی سرک ها و اماکن باز به فروش میرسند و زنان ومردان همه از آنها خرید می کنند.

فروشنده گی یک شغل و حرفه یی است که هر فرد می تواند انجام بدهد اگر توانایی هایی چون جسارت، فصاحت بیان، اعتماد به نفس، زیرک بودن و علاقه داشته باشد، می  تواند یک فروشنده خوب باشد و فرقی ندارد که این فروشنده زن باشد یا مرد.

 در افغانستان عموما دیدگاه ها نسبت به کار زنان منفی است و به خصوص زنان که در فروشگاه ها  فروشنده گی می کنند، قشر زیادی از مردم فروشنده های زن را به دید منفی می بینند و فروشنده گی آنان را کار غیر اخلاقی برای زنان  می خوانند.

زنان فروشنده در کابل با این که به مشکلات زیادی گرفتار هستند اما تبصره های مردم را پشت گوش انداخته و به کار شان ادامه میدهند و به این باور هستند که کار کردن برای زنان و مردان هیچ عیب ندارد چه  زنان در پشت ویترین فروشگاه فروشنده گی کنند و یا در عقب میز دفاتر به کارهای اداری برسند، در هر حالت برخی مردم حرف ها و قضاوت های نا بجای شان را دارند.

در افغانستان زنان در هر سمت که وظیفه اجرا کنند باز هم هستند عده یی که نسبت به کار زنان بد بین باشند و فعالیت های زنان  را نادیده گرفته و نظریات و قضاوت های منفی و نابجا علیه شان داشته باشند، به خصوص زنی که در بازار دکانداری کند، هستند برخی از مردان جامعه که نه تنها از کارکرد شان استقبال نمی کنند واز لحاظ فرهنگی زنان را در عرصه  های کاری شان حمایت نمی نمایند، برعکس بیشتر در اذیت و آزار دادن زنان انرژی به خرچ میدهند.

 

وطندار ، صدای زنان افغانستان

 

#سلام_وطندار

#خبرگزاری_زنان_افغانستان

#توانمندسازی_زنان

#جنگ_و_زنان

#حمایت_از_زنان_افغان

#صدای_زنان

womenempowerment#

Support_of_Afghan_women#

warandwomen#

vatandaar#

نوشتن یک نظر